Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci  (Dział I § 1 p 1. Statutu TPD).

Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób (Dział I § 1 p 2. Statutu TPD).

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a szczególności:
1) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
2) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotny m i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
3) ochrona dzieci przed patologią społeczna, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacja i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw,
4) upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem; łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
5) upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci
(Dział II § 6 p 2. Statutu TPD).

Statut TPD dostępny jest na stronie www.tpd.legnica.pl