Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z luty, 2019.

Archiwum z: luty, 2019

Choć jeszcze trwa zima, w naszej szkole powiało wiosną i dobrocią. Dzisiaj (21 lutego) odbyły się warsztaty świąteczne, które prowadziła p. Aneta Steciąg. Uczestnikami twórczego spotkania byli wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu kl. IV-VI, którymi opiekuje się p. Izabela Jokiel. Dzieci wykonały wiosenne i świąteczne ozdoby: kartki, barwne motyle, dekoracyjne świeczniki i kolorowe kwiaty. Dzieła młodych artystów zostaną wystawione na sprzedaż podczas koncertu „Juniorzy – Seniorom”. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany rodzinie z Radwanic, która ucierpiała w wyniku pożaru. Dziękujemy paniom,które uczestniczyły w dzisiejszym spotkaniu, a są to:Marta Tarkowska, Beata Niemczyk, Bożena Toporowska i Katarzyna Burzyńska.

 

Zarząd Oddziału Miejskiego w Legnicy zaprasza wszystkie koła TPD Okręgu Legnickiego do udziału          w konkursie „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

 

CEL KONKURSU

Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zdrowego stylu życia zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń.  Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia,  prawidłowych postaw i zachowania  w miejscach publicznych i zbiorowych. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

 OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE                          

ZSP w Radwanicach:

Termin: 11.03.2019 r.

Prace należy dostarczyć do wychowawców (przedszkole i klasy I-III) oraz  do nauczyciela plastyki (kl. IV-VIII i III G)

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.
 2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6 -10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:

I kategoria – Żyj zdrowo i bezpiecznie

– zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)

– bezpieczeństwo  w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji.

II kategoria – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

– bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)

 1. Praca płaska, techniką dowolną : rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu).
 2. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.
 3. Prace mogą być wykonane indywidualnie, lub w grupach maksymalnie 5 osobowych – dotyczy tylko przedszkoli.
 4. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.
 5. Termin składanie i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 15 marca 2019 (decyduje data stempla pocztowego)
 6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane): 1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.
 7. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
 8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
 9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 10. Prace przechodzą na własność organizatorów.

 

OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

 1. Etap szkolny: kategorie – 4-latki, 5-latki, 6-latki, kl. I, kl. II, kl. III, kl. IV-V, kl. VI-VII, kl VIII i III G

Etap regionalny:

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek.

 1. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
 2. Dla laureatów (miejsca i wyróżnienia) przewidziane są nagrody.
 3. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl oraz Facebooku TPD Legnica najpóźniej w terminie 22.03.2019r.
 4. Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane zostaną na wystawach (na imprezach organizowanych przez Oddział Miejski TPD w Legnicy), a następnie wystawione na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl. Środki uzyskane z licytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Miejskiego Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody w konkursach i imprezach dla dzieci organizowanych przez Miejski Oddział TPD w Legnicy. Zapraszamy serdecznie wszystkich do licytowania.
 5. Informacja na temat miejsca podsumowania zostanie umieszczona po feriach zimowych na stronie TPD Legnica oraz Facebooku TPD Legnica.
 6. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w podsumowaniu konkursu zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy przy ul. Orła Białego 2 w Legnicy w terminie 8 kwietnia 2019r. Po tym terminie nagrody zostaną przeznaczone na inny konkurs.