Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z luty, 2018.

Archiwum z: luty, 2018

Termin: 8 kwietnia
Prace należy dostarczyć do wychowawców grup przedszkolnych i klas I-III oraz do nauczycieli plastyki (kl. IV-VII).

Szkolne Koło TPD działające przy Szkole Podstawowej w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

ogłasza konkurs plastyczny
„JA I MOJA RODZINA W NIEPODLEGŁEJ POLSCE”
Cele konkursu:
• Uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
• Budzenie dumy narodowej i uczenie zachowań patriotycznych.
• Promowanie więzi rodzinnych.
• Wskazywanie na znaczenie ojczyzny i rodziny w życiu człowieka.
• Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.
• Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej.

Termin nadsyłania prac: do 15 kwietnia 2018 r.
Zasady uczestnictwa:
1. Do konkursu zapraszamy dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I- III i klas IV – VII szkoły podstawowej.
Prace zbiorowe nie będą oceniane.
2. Prace plastyczne należy wykonać w formacie A 4 lub A3 w dowolnej technice płaskiej.
3. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI
Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadesłanej na konkurs „ JA I MOJA RODZINA W NIEPODLEGŁEJ POLSCE ”

METRYCZKA PRACY

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

KLASA, NAZWA, ADRES i TELEFON SZKOŁY

ZGODA
(wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni)
Wyrażamy zgodę na:
1. Udział naszego dziecka w konkursie plastycznym „JA I MOJA RODZINA W NIEPODLEGŁEJ POLSCE” ogłoszonym przez Szkolne koło TPD działające przy Szkole Podstawowej w Krzywej.

2. Wykorzystanie wizerunku i pracy dziecka w celach przeprowadzenia i promocji konkursu

Data, czytelny podpis :

…………………………

4. Miejsce składania prac: Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej, Krzywa 52, 59-225 Chojnów, tel. 768188958.
5. Prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania jako materiału wystawowego.
6. Z każdej kategorii wiekowej można nadesłać max. 5 prac.
7. Wysłanie prac jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników w celach przeprowadzenia i promocji konkursu.
Ocena:
8. Laureaci najlepszych prac wybrani przez komisję konkursową zostaną nagrodzeni w następujących grupach wiekowych:
Pierwsza grupa – dzieci w wieku 3 – 6 lat
Druga grupa – uczniowie klas I – III
Trzecia grupa – uczniowie klas IV – VII
9. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani o wynikach mailem lub telefonicznie
10. Na zwycięzców czekają nagrody oraz możliwość eksponowania swoich prac w Szkole Podstawowej w Krzywej.
11. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 20 maja 2018 r. w czasie pikniku rodzinnego.
Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.
Z poważaniem
Organizatorzy

Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy organizuje X Przegląd Zbiorów Młodych Kolekcjonerów i Hobbystów, na który zaprasza w dniu  03 marca 2018 r. w godz. 9:30 – 12:30   do C.H. Galerii Piastów w Legnicy przy ul. Najświętszej Marii Panny 9.

Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla ponad 20 osób : bony towarowe (300 zł za I miejsce, 200 zł za II, 100 zł za III miejsce), wejściówki do Play City, nagrody rzeczowe i wyróżnienia, a dla zwycięzcy dodatkowo puchar. Przyznana zostanie także nagroda publiczności.

Wszyscy uczestnicy otrzymają plakietki okolicznościowe i dyplomy uczestnictwa oraz napój  i ciastko.

W przeglądzie może wziąć udział kolekcjoner w wieku 6-19 lat (przekroczenie  wieku może dotyczyć tylko osoby niepełnosprawnej), który zgłosi do 23 lutego 2018r. swój udział (wszystkie kolekcje za wyjątkiem znaczków pocztowych) podając imię, nazwisko, adres, wiek, szkołę, do której uczęszcza, telefon i opis kolekcji na adres tpd.legnica@wp.pl. Proszę skorzystać z formularza poniżej.

Aranżacja stoiska we własnym zakresie (organizator udostępnia: stół, podesty, ławy oraz pufy na mniejsze kolekcje). Ekspozycję można przygotowywać od godz. 9:00. Prosimy o rzetelną weryfikację kolekcji.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie 15 zł od zgłaszającego na konto O/O TPD Legnica – dane do przelewu :

TPD Oddział Okręgowy w Legnicy

BANK ZACHODNI WBK 1 ODDZIAŁ w LEGNICY

73 1090 2066 0000 0001 1971 2196

lub wyjątkowo do kasy Oddziału Miejskiego al. Orła Białego 2 I piętro lub oświadczenie, że wpłata zostanie dokonana w dniu imprezy do godziny 10:00. Pieniądze zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów organizacji imprezy. W wyjątkowych sytuacjach uczestnicy mogą zostać zwolnieni z opłaty. W takiej sytuacji prosimy o złożenie podania wraz ze zgłoszeniem.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 76 724 51 09.

                                  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

o tematyce zasad zdrowia i bezpieczeństwa

„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie

oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

 

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC  NA ETAP SZKOLNY: 06 marca

Prace należy dostarczyć wychowawcom przedszkola i klas I-III 

oraz nauczycielom plastyki.

Zarząd Oddziału Miejskiego w Legnicy zaprasza wszystkie koła TPD Okręgu Legnickiego do udziału w konkursie „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie  oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

CEL KONKURSU

Zainteresowanie najmłodszych tematyką zdrowego stylu życia zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.
 2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6-10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:

I kategoria – Żyjmy zdrowo i bezpiecznie

– zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)

– bezpieczeństwo  w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji.

II kategoria – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

– bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)

 1. Praca płaska, techniką dowolną : rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu).
 2. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.
 3. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 5 osobowych – dotyczy tylko przedszkoli.
 4. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.
 5. Termin składanie i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 12 marca 2018 (decyduje data stempla pocztowego)
 6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa;         b) placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); c) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę ; d) nazwę konkursu i datę.
 7. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
 8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
 9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 10. Prace przechodzą na własność organizatorów.

OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 ETAP SZKOLNY

 1. W etapie szkolnym prace będą oceniane w następujących kategoriach:

4 – 6 lat

Klasy I, klasy II, klasy III

Klasy IV-V

Klasy VI-VII

Klasy II i III gimnazjum

Wyniki zostaną podane na stronie szkoły, TPD Radwanice oraz na profilu TPD na fb do dnia 08 marca.

 1. Jurorzy oceniając prace będą brali pod uwagę: kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz zgodność z tematyką konkursu.

ETAP  REGIONALNY

 1. Prace będą oceniane w kilku kategoriach ustalonych przez Organizatora.
 2. Dla laureatów w etapie regionalnym przewidziane są nagrody dla miejsc I – III oraz wyróżnienia.
 3. Informacje o nagrodach przyznanych w etapie regionalnym umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl najpóźniej w terminie 16.03.2018r.
 4. Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane zostaną na wystawach (na imprezach organizowanych przez Oddział Miejski TPD w Legnicy), a następnie wystawione na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl. Środki uzyskane z licytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Miejskiego Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody w konkursach i imprezach dla dzieci organizowanych przez Miejski Oddział TPD w Legnicy. Zapraszamy serdecznie wszystkich do licytowania.
 5. Nagrodzone i wyróżnione prace dzieci i ich opiekunów zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Jordana 17 w Legnicy podczas uroczystego podsumowania konkursu, które odbędzie się dnia 23.03.2018 r.
 6. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w podsumowaniu konkursu zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy przy ul. Orła Białego 2      w Legnicy w terminie do końca kwietnia 2018 r. Po tym terminie nagrody zostaną przeznaczone na inny konkurs.

Prace należy składać lub wysyłać na adres :

Biuro Oddziału Miejskiego TPD , Al. Orła Białego 2,  59-220 Legnica

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (76)724-51-09

Osoba do kontaktu :

Etap regionalny – Angelika Superson

Etap szkolny – p. D. Głodowicz, p. B. Orator i p. K. Zawis

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU