Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z wrzesień, 2017.

Archiwum z: wrzesień, 2017

Regulamin  Międzypowiatowego  Konkursu Plastycznego  „Jan Paweł II –  Mój Przyjaciel” pod Patronatem Wójta Gminy Radwanice

1. ORGANIZATORZY KONKURSU

Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w Radwanicach

Oddział  Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polkowicach

2. TEMAT KONKURSU „Jan Paweł II – Mój Przyjaciel”.

3. ADRESACI KONKURSU – dzieci, młodzież i dorośli  z terenu powiatu polkowickiego i głogowskiego

4. KATEGORIE WIEKOWE

4 – 5 lat

6 – 7 lat

8 – 9 lat

10 – 13 lat

14 – 16 lat

17 – 19 lat

20 +

5. CELE KONKURSU

– Kultywowanie pamięci o Świętym Janie Pawle II.

– Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności inspirowanych życiem i działalnością Papieża Polaka.

– Upowszechnianie wiedzy o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II.

– Promowanie talentów.

6. WARUNKI KONKURSU

–  Praca konkursowa może być wykonana tylko indywidualnie.

– Technika wykonania pracy: dowolna – płaska.

– Format pracy: A3.

Kryteria oceny prac:

– wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,

– wkład pracy,

– samodzielność wykonania pracy,

– zgodność pracy z tematyką.

We wszystkich kategoriach wiekowych zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów       ( 3 miejsca) oraz dyplomy dla uczestników.
Placówka oświatowa może dostarczyć na konkurs najwyżej 3 prace z każdej kategorii.
Z tyłu pracy prosimy wkleić czytelnie uzupełnioną metryczkę, która znajduje się w załączniku do regulaminu.
Prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.
Termin składania prac konkursowych: do 30.09.2017 r.
Prace należy składać w siedzibie Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach przy ul. Szkolnej 14 (p. Beata Orator)  lub przesłać na adres:
Oddział Gminny TPD w Radwanicach
ul. Szkolna 14
59-160 Radwanice
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 06.10.2017r. na profilu TPD Radwanice na Facebooku oraz na stronie www.tpd.radwanice.pl , a opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.
Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii oraz opiekunowie zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym wręczeniu dyplomów i nagród rzeczowych,  które odbędzie się 14.10.2017 r. w Radwanicach podczas „X Biegu ku Pamięci św. Jana Pawła II”. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Z  prac konkursowych zostanie przygotowana wystawa, która zostanie zaprezentowana 14.10.2017 r. podczas „X Biegu ku Pamięci św. Jana Pawła II” w Radwanicach.
Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (załącznik).
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Izabela Jokiel – tel. 600 430 514

METRYCZKA PRACY
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK , NAZWA I ADRES SZKOŁY/PRZEDSZKOLA  LUB PRYWATNY (jeżeli praca została wykonana poza placówką oświatową)
TEL.                                                       E-MAIL
IMIĘ I NAZWISKO  OPIEKUNA

 

ZGODA

(wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni)
Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w konkursie plastycznym          „JAN  PAWEŁ II – MÓJ PRZYJACIEL”  ogłoszonym przez Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radwanicach.

 

……………………………………

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 1. Termin i miejsce:
 • 14.10.2017 r.  godz. 14.00
 • Radwanice , ul. Jana Pawła II na Osiedlu Leśnym przy Obelisku Jana Pawła II (powiat polkowicki)

 

 1. Organizatorzy
 • Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radwanicach

 

 1. Główni Sponsorzy:
 • Fundacja KGHM Polska Miedź
 • Starostwo Powiatowe w Polkowicach
 • Urząd Gminy w Radwanicach
 • RUKA projekt sp. z o.o.

 

 1. Zgłoszenia

BIEGI  NA  KRÓTSZYCH  DYSTANSACH – z podziałem na kategorie

 • Uczestnicy biegów startujący w kategoriach: 1-2 lata, 3-4 lata, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i więcej  oraz sztafety rodzinnej i nordic walking zobowiązani są do rejestracji  w dniu biegu  w godz. 12.00-13.30 na specjalnym formularzu, w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

 

BIEG OPEN

 • Prawo startu mają osoby pełnoletnie.
 • Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie
 • Zawodnicy mogą dokonać rejestracji na jeden z trzech możliwych dystansów: 3,4 km, 6,8 km, 10,2 km
 • Termin zgłoszeń internetowych mija 8.10.2017 godz. 23:59 lub po osiągnięciu limitu 100 zapisanych zawodników
 • Rejestracja możliwa również w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 11.30-13.00 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników = 100 zawodników)
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w godz. 11:30 – 13:00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • Każdy zawodnik, który zarejestruję się do dnia 8.10.2017 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW
 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN

 

 1. Pomiar czasu:
 • Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time – www.sport-time.com.pl
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).
 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • Każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny.

 

 1. Klasyfikacja końcowa:

BIEG OPEN

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek  startujących na poszczególnych dystansach.
 • Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami oraz       na stronie www.sport-time.com.pl

Biegi na krótszych dystansach

 • Dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek  startujących w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

 1. Nagrody:
 • W  kategorii OPEN  (10,2 km) kobiet i mężczyzn za miejsca I –  III – puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa.
 • W  kategorii OPEN  (3,4 km i 6,8 km) kobiet i mężczyzn za miejsca I – puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa, za miejsca II i III – medal, dyplom, nagroda rzeczowa.
 • W pozostałych kategoriach: I miejsce – puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa,      II i III miejsce  – medal, dyplom, nagroda rzeczowa
 • Pozostali uczestnicy – dyplom, medal okolicznościowy i drobna nagroda

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Wszyscy zgłoszeni uczestnicy biegu zobowiązują się zapoznać  z regulaminem biegu oraz  bezwzględnie przestrzegać postanowień w/w regulaminu.
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 • Zgłoszenia dokonuje się osobiście lub w przypadku osób niepełnoletnich dokonuje tego rodzic lub prawny opiekun.
 • Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach.
 • Organizator ma prawo do dyskwalifikacji lub odsunięcia od biegu każdego, kto narusza postanowienia regulaminu lub podstawowe zasady kultury rywalizacji sportowej.
 • Sprawy bezpieczeństwa zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają: jednostki OSP z Radwanic i Łagoszowa Wielkiego, Policja, wolontariusze.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w dniu biegu w godzinach 14.00 – 17.00.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 • Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NW.
 • Bieg wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz możliwością doznania kontuzji lub innego urazu, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione   w trakcie trwania imprezy sportowej.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane                     z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 • Organizator ma prawo zmienić program imprezy, długość tras  i podać te informacje  do publicznej wiadomości   w dniu imprezy.
 • Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).
 • Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą,   a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 

 1. Kontakt:

Ruszyły zapisy elektroniczne na X Bieg ku Pamięci św. Jana Pawła II. Dotyczą Biegu OPEN na trzech dystansach: 3,4 km, 6,8 km i 10,2 km. Mogą wziąć w nim udział pełnoletni biegacze. Podajemy link i zapraszamy. http://www.sport-time.com.pl/login

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w „X Biegu ku Pamięci św. Jana Pawła II”. Startujemy 14 października o godz. 14.00 na Osiedlu Leśnym w Radwanicach. Kategorie od 1 r. ż. do 60+. KATEGORIA OPEN na trzech dystansach: 3,4 km, 6,8 km, 10,2 km. Będzie też nordic walking i kategoria niespodzianka. Udział w biegu jest bezpłatny,. Informacje o zapisach w najbliższym czasie na fb oraz na stronie www.tpd.radwanice.pl oraz www.radwanice.pl

Miło nam poinformować, że Oddział Gminny TPD w Radwanicach otrzymał darowiznę od Fundacji KGHM Polska Miedź na organizację „X Biegu ku Pamięci św. Jana Pawła II”.                         Serdecznie dziękujemy.

Podczas uroczystości zakończenia roku szk. 2016/2017 w SP im. M. Falskiego w Radwanicach przyznano wyróżnienia następującym wolontariuszom:

 1. Michalina Łykus
 2. Dorota Kubiś
 3. Amelia Tychańska
 4. Dorota Kubiś
 5. Weronika Wyrwa
 6. Natalia Kasprzak
 7. Katarzyna Adamska
 8. Aurelia Maciejewska
 9. Natalia Żuk
 10. Joanna Ochej
 11. Oliwia Skrzypczak
 12. Zuzanna Jamorozik
 13. Kinga Nogaj
 14. Wiktoria Kowalska
 15. Szymona Malinowski
 16. Stanisław Steciąg
 17. Kajetan Figas
 18. Karol Wojciechowski
 19. Kamil Kulon

Tytuł Wolontariuszki Roku otrzymała Michalina Łykus, a Wolontariuszem Roku został Szymon Malinowski. 

Gratulujemy!!!