FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

 

XII Bieg ku Pamięci Św. Jana Pawła II

12 października 2019 r.

Radwanice

Imię i nazwisko…..………………………

Adres……………………………………..

Kategoria…………………………………

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się  z regulaminem Biegu  i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala brać udział / stan zdrowia mojego podopiecznego pozwala brać udział w tego typu zawodach  o charakterze rekreacyjno – sportowym.

……………….……………………

miejscowość, data

Podpis zawodnika lub w przypadku niepełnoletnich prawnego opiekuna:

……………………………………

 1. Termin i miejsce:
 • 10.2019 r. godz. 14.00
 • Radwanice , teren rekreacyjny przy ZSP w Radwanicach oraz polne drogi w pobliżu w/w placówki (powiat polkowicki)
 1. Organizatorzy:
 • Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radwanicach
 1. Partnerzy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach

Rada Rodziców przy ZSP w Radwanicach

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach

OSP Radwanice i Łagoszów Wielki

Stowarzyszenie „Pomagamy Razem”

Rada Sołecka Wsi Lipin

 1. Główni Sponsorzy:
 • Starostwo Powiatowe w Polkowicach
 • Urząd Gminy w Radwanicach
 • Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Buczynie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach
 • Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
 • Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
 • Rada Sołecka Wsi Radwanice
 1. Trasa i kategorie:
 • Trasa biegu wiedzie polnymi drogami w pobliżu ZSP w Radwanicach.
 • Kategorie:
 • 1 – 2 lata, 3 – 4 lata, 5 – 6 lat, 7 – 8 lat, 9 – 10 lat, 11 – 13 lat, 14 – 16 lat, 17 – 19 lat , 20 – 29 lat, 30 –39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59 lat, 60 i więcej
 • SZTAFETA RODZINNA – mama, tata, dziecko
 • BIEG BEZ  BARIER –  dzieci, dorośli (dla osób niepełnosprawnych)
 • NORDIC WALKING: do 50 lat, powyżej 50
 • BIEG GŁÓWNY – 5 km, 10 km

REGULAMIN  BIEGU

 1. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy biegu zobowiązują się zapoznać z Regulaminem biegu oraz bezwzględnie przestrzegać postanowień w/w regulaminu.
 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 3. Zgłoszenia dokonuje się osobiście lub w przypadku osób niepełnoletnich dokonuje tego rodzic lub prawny opiekun.
 4. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do wcześniejszej rejestracji ( w dniu biegu w godz. 12.00-13.30) na specjalnym formularzu, w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub opiekun prawny.
 5. W czasie rejestracji uczestnik może dokonać dobrowolnej opłaty startowej, która zostanie przekazana na akcję charytatywną „Dla Weroniki”.
 6. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
 8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach.
 9. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji lub odsunięcia od biegu każdego, kto narusza postanowienia regulaminu lub podstawowe zasady kultury rywalizacji sportowej.
 10. Dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek startujących w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 11. Nagrody:

* I miejsce – puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa, II i III miejsce  – medal, dyplom, nagroda rzeczowa

* Pozostali uczestnicy – dyplom, medal okolicznościowy i drobna nagroda.

 1. Sprawy bezpieczeństwa zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają: jednostki OSP z Radwanic i Łagoszowa Wielkiego, Policja, wolontariusze.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w dniu biegu w godzinach 14.00 – 17.00.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 4. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NW.
 5. Bieg wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz możliwością doznania kontuzji lub innego urazu, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 7. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 9. Organizator ma prawo zmienić program imprezy i podać go do publicznej wiadomości w dniu imprezy.
 10. Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000).
 12. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 13. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator. 25. Kontakt: Izabela Jokiel tel. 600 430 514 email: izabelajokiel@wp.pl

 

18 maja odbył się w Radwanicach „Charytatywny Piknik dla Pani Barbary”. Jego głównym organizatorem było Sołectwo Lipin. Do akcji włączyły się wolontariuszki z naszej szkoły. Na co dzień działają one w Szkolnym Klubie Wolontariatu i w Kole Przyjaciół Dzieci. Podczas Pikniku dziewczęta zajęły się zbiórką pieniędzy  w różnych punktach, np. podczas meczu siatkówki, przejazdów bryczką, konno, motocyklami itp. Pomagały również na przygotowanych stoiskach. Opiekę na wolontariuszkami sprawowały panie: Izabela Jokiel, Cecylia Łakomiec, Marta Tarkowska i Edyta Maćkowiak.

Celem imprezy było pozyskanie środków na kosztowne leczenie p. Barbary – mieszkanki wsi Lipin. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej wspaniałej akcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo się cieszymy, że laureatami regionalnego etapu konkursu plastycznego organizowanego przez TPD zostali:

Kategoria: przedszkola

Liliana Rachwalska – wyróżnienie

Kategoria 7-9 lat

Aurelia Rachwalska –  II miejsce

Bartosz Pulkowski  – wyróżnienie

Zwycięzcom gratulujemy!!!

23 maja odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach.

Władze kadencji 2016-2019 przedstawiają się następująco:

Izabela Jokiel – prezes

Marta Tarkowska – wiceprezes

Wiesława Ogończyk – skarbnik

Maria Surdyk – sekretarz

Prezydium: Dorota Głodowicz, Natalia Horoszczak-Bethke, Małgorzata Figas, Danuta Malinowska, Wioletta Kot

Komisja Rewizyjna

Anna Jankowska

Elżbieta Korzeniowska

Edyta Maćkowiak

Gratulujemy!!! Życzymy owocnej pracy!!!

 

Laureatami regionalnego etapu konkursu plastycznego „Bocian-niezwykły ptak i jego świat zostali:
Bartosz Pulkowski
Nadia Frątczak
Marcin Kejna
Oskar Miklarz
Julia Kusiak

Laureatami regionalnego etapu konkursu fotograficznego „Bocian-niezwykły ptak i jego świat zostali:
Szymon Tryler
Hubert Seternus
Marta Waligóra
Gratulujemy!!! Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29 maja o godz.11.00 w Szkole Podstawowej w Niedżwiedzicach podczas „Pikniku pod Bocianim Gniazdem”.

Kl. I – III

I m. – Aurelia Rachwalska

II m. – Aleksandra Pochylska

III m. – Natan Mucha

 

Kl. IV – VIII

I m. – Maja Pochylska

II m. – Magdalena Piotrowska